STADGAR
för Nykroppa-Storfors fiskeförening antagna av årsmötet 20200305

 

 • Föreningen omfattar följande vatten (se karta)
 • Föreningens ändamål är att främja fisket samt åstadkomma effektiv fiskevård i
  de vatten föreningen förfogar över. För att nå detta mål vill föreningen i första hand arbeta för:
 • a) Tillsyn och andra åtgärder mot olagligt och olovligt fiske.
  b) Införande av lämpliga bestämmelser för fiskets bedrivande.
  c) Inplantering där så befinnes lämpligt av nya eller tidigare förekommande fiskarter i och för höjande av fiskeavkastningen.
  d)  Höjande av medlemmarnas intresse för- och insikter i fisket och dess utövande samt tillvaratagande av medlemmarnas intressen. Bedriva god vatten- och fiskevård.
 • Medlemskap i föreningen kan erhållas av personer som är intresserade av föreningens syften. Fiske får endast ske till husbehov. Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller beslut i övrigt beträffande fiskets bedrivande mm kan av styrelsen uteslutas ut föreningen.
 • Rätt till fiske kan erhållas även av person som ej är medlem i föreningen, mot lösande av sportfiskekort som berättigar till fiske i enlighet med på kortet angivna bestämmelser beträffande fiskerätt, fiskeområde mm.  Upp till och med 18 år gratis, gäller endast handredskap.
  Medlem får vid fiske utan avgift medföra sammanboende och barn under 19 år
 • Föreningen utser lämpligt antal fiskeritillsyningspersoner och utverkar för dessa tillsyningspersoner förordnande av vederbörande myndighet, varigenom de erhåller det skydd som enligt lag tillkommer tjänstemän.

Fiskeritillsyningspersonerna åligger att utöva tillsyn över gällande fiskestadgars efterlevnad samt att förhindra och beivra olovligt fiske.

 • Föreningens angelägenheter handhavs av dess styrelse. Styrelsen består av:

5 ordinarie ledamöter och tre ersättare enligt följande:

a)   Stora Skog äger rätt att utse en ledamot.
b)   Ordföranden väljs av årsmötet.
c)    De övriga ledamöterna väljs av årsmötet.
d)   Ersättarna väljs av årsmötet.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare.

Styrelsen sammanträder alltid före ordinarie föreningssammanträde och i övrigt när omständigheterna så påkallar. Styrelsen är beslutsmässig när fyra
ledamöter är närvarande.

Det åligger styrelsen att:

på alla sätt verka för föreningens ändamål.

vid de allmänna sammanträdena till föreningens prövning framlägga

förslag till för fiskets befrämjande nödvändiga åtgärder.

föra förteckning över föreningens medlemmar.

ansvara för föreningens tillhörigheter.

till de allmänna sammanträdena utfärda kallelse.

föra protokoll såväl vid föreningens- som vid styrelsens sammanträden.

för varje räkenskapsår uppföra och till föreningen avlämna förvaltnings-
redogörelse i tre exemplar.

 •  Föreningen sammanträder årligen före den 15 mars på        tid och i lokal som bestäms av styrelsen. Extra             sammanträden skall efter beslut av föreningen
  eller styrelsen hållas när omständigheterna så kalla.   Kallelse till sammanträde
  kungörs på lämpligt sätt, helst 14 dagar före och i   kallelsen skall om möjligt anges de ärenden som skall   förekomma vid sammanträdet.Vid föreningens ordinarie   sammanträde skall förekomma:
 • a)                  Val av justeringsmän.
  b)                  Styrelsens årsberättelse.
  c)                  Revisorernas berättelse.
  d)                  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  e)                  Val av styrelseledamöter med ersättare och                               två revisorer med en ersättare.
  f)                   Av styrelsen gjorda framställningar eller i                                 övrigt för behandling framlagda eller av                                   föreningsmedlemmar väckta frågor.Vill medlem i föreningen bringa någon fråga under överläggning vid förenings-sammanträde, bör han om möjligt lämna in skriftlig anmälan till styrelsen minst
  14 dagar före sammanträdet.

  Vid alla sammanträden har närvarande medlemmar lika rösträtt. Alla val sker öppet, där föreningen ej annorlunda beslutar. Omröstning i andra ärenden verkställs öppet, om inte sluten omröstning begärs av någon annan.

Alla beslut avgörs genom enkel majoritet, vid lika röstetal             har ordföranden utslagsröst.
Frånvarande medlem kan rösta genom fullmakt.

 • Föreningens räkenskaper och förvaltning ävensom verksamhet i övrigt granskas årligen genom av föreningen vid ordinarie sammanträde utsedda revisorer. Över verkställd granskning av föreningens räkenskaper skall revisorerna upprätta och till föreningens ordförande senast den 15 februari överlämna berättelse, där meddelas huruvida ansvarsfrihet till- eller avstyrkes.

Räkenskapsavslutningen ska ske för kalenderår och ska kassaförvaltaren senast den 1 februari ha för revisorerna framlagt fullständigt bokslut över föreningens ställning vid räkenskapsårets slut.

 •     Beslut om ändring av föreningens stadgar ska för att            vara giltigt vara fattat på två på varandra följande                sammanträden, därav minst ett ordinarie.

Beslut om föreningens upplösning ska för att vara gällande vara fattat på två på varandra följande ordinarie sammanträden och vid det senaste biträda av minst 2/3 av de angivna rösterna.

Föreningens tillgångar ska vid upplösning av föreningen överlämnas till att användas till fiskets befrämjande i de vattendrag föreningen omfattar.

 • Av föreningens årliga behållna avkastning ska minst hälften användas till fiskevård och tillsyn eller annan åtgärd som kan gagna medlemmarsintressen.
 • Styrelsen ska företräda föreningen. Den förvaltar föreningens tillgångar, svarar för dess angelägenheter och verkställer fiskestämmans beslut.
 • Vid fiskestämma ska protokoll föras. Protokollet ska justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna på plats sommeddelats på stämman.

När omröstning företas, ska till protokollet antecknas de omständigheter som har betydelse för att avgöra resultat av omröstningen.

 • Styrelsesammanträde ska anses behörigen utlyst om kallelse skett i enlighet

Med

Även om kallelsen inte skett på detta sätt ska sammanträdet anses behörigen
utlyst om samtliga ledamöter infunnit sig.

Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller det förslag om vilken de flesta förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

 • Styrelseledamot som deltagit i avgörandet av ärende får reservera sig mot beslut i ärendet. Sådan reservation skall avlämnas i samband med beslutet.
 • Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll. Det skall uppta datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av respektive ärende, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller den som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.
 • Kallelse till styrelsesammanträden skall tillställas ledamöterna minst åtta dagar före sammanträdet. Underrättelse om sammanträdet skall inom samma tid tillställas suppleanterna. Ledamot som är förhindrad att närvarande skall meddela ordföranden detta. Ordföranden skall omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe.Suppleant som ej tjänstgör har rätt att närvara och yttra sig vid sammanträden, men har ej rösträtt.
 • För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall
  medlemmarna på ordinarie fiskestämma utse två revisorer och en suppleant för dem. De väljs för ett år i taget.
 • Revisionsberättelsen skall av revisorerna överlämnas till styrelsen senast 15 februari.

Revisorerna får när som helst under verksamhetsåret ta del av protokoll, räkningar och andra handlingar som rör föreningens verksamhet.

18.     Iakttaga gällande lagar och förordningar angående fiske samt god fiskesed.