Nykroppa-Storfors Fiskevårdsförening

Årsmöte för verksamhetsåret 2020

Nykroppa, Folkets Park torsdag 21/10 kl:18.00
Närvarande 22st medlemmar.

1. Harry Rajala valdes till ordförande för mötet.
2. Sune Hörnquist valdes till sekreterare för mötet.
3. Till mötets justerare valdes Karl-Erik Eriksson och Klaus Jarmozevski.
4. Dagordning godkändes.
5. Harry utlyste en tyst minut över under året avlidna medlemmar.
6. Verksamhetsberättelse för år 2020 lästes upp godkändes.
7. Kassören Kjells Murås redogjorde för bokslut och revisionsberättelse, som godkändes.
8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
9. Harry informerade om dom förändringar, som gjorts under året i styrelsen. Under 2020 så informerade Harry, att han avsäger sig ordförande posten för             2021 då valdes Christian att efterträda Harry, men Christian avsade sig ordförande skapet, under året på grund av tidsbrist, Varvid John Kuljunlahti vidtog       uppdraget. Jan Sjöberg och Per Sjöberg har avsagt sig vidare uppdrag. Styrelsen har till efterträdare Jan och Per, utsett Fredrik Mittonen och Stefan Kjell.

Mötet avslutades Och följdes av medlemsmöte 2021-2022

 

Ordförande Harry Rajala

 

Justerare Karl-Erik Eriksson                               Klaus Jarmuzevski

 

Vid protokollet Sune Hörnquist