Nykroppa-Storfors Fiskevårdsförening

Årsmöte för verksamhetsåret 2019

Nykroppa, Folkets Park torsdag 5/3 kl:18.00
Närvarande 33st medlemmar.

1. Harry Rajala valdes till ordförande för mötet.
2. Sune Hörnquist valdes till sekreterare för mötet.
3. Dagordningen godkändes.
4. Ove Karlsson och Pierre Göransson valdes till att justera mötesprotokollet.
5. Harry utlyste en tyst minut över under året avlidna medlemmar.
6. Verksamhetsberättelse för år 2019 godkändes.
7. Kassören Kjells Murås redogjorde för det ekonomiska resultatet för år 2019, vilket godkändes.
8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
9. Pär Sjöberg informerade om läget angående dispensansökan för kräftfisket, vi skall få besked från Havs och Vattenmyndigheten under maj månad.
10. Kjell Murås informerade om föreningens budget för år 2020.
11. Mötet beslutade om gösisättning under hösten med 5000st.
12. Val av styrelsemedlemmar och funktionärer:
a. Ordförande på 2år Christian Matsson.
Vice ordförande på 1år John Kuljunlahti.
b. Kassör på 2år Kjell Murås.
c. 2st styrelseledamöter på 2år Sven Hedlund och Daniel Westergen.
d. 2st styrelsesuppleanter på 1år Pierre Göransson och Pär Sjöberg.
e. Finns ingen valberedning, utföres av styrelsen.
f. 2st revisorer på 1år Sune Frisk och Klaus Jarmuzewski.
g. Revisorssuppleant på 1år Rickard Sarfve.
h. Tävlingskommitté på 1år Christian Matsson sammankallande, Ove Karlsson och Mikael Fredrixon.
13. Det beslutades att Sune Hörnquist och Kjell Murås är firmatecknare för Nykroppa-Storfors Fiskevårdsförening gemensamt eller var för sig.
14. Västra Skärjen: Kjell Murås informerade om planer att öka utnyttjandet av Ifiske.se digitala lösningar för medlemskort, fiskekort, båthyra, mm.
15. Harry Rajala informerade om den nya hemsidan som finns under foreningsslussen.se som är på gång, Daniel Westergren är sammanhållande.
16. Det finns inga inkomna motioner.
17. Övriga frågor: Kjell Murås informerade om att vi har justerat våra gamla stadgar, till mera modernt språkbruk vilket godkändes.
18. En fråga om det finns planer på att förbättra iläggningsrampen vid båthamnen i Nykroppa, vilket det inte finns för dagen.

Prisutdelning för föreningens tävlingar under året gjordes.

Mötet av slutades med kaffe med dopp och lotteri!

Vid protokollet Sune Hörnquist Ordförande Harry Rajala

Justerare Ove Karlsson Justerare Pierre Göransson