Nykroppa-Storfors  Fiskevårdsförening

 

Föreningen omfattar följande vatten enligt fiskekarta: se karta.

                                  

Östersjön, (förutom Breviks samfällighet där allt fiske är förbjudet enligt markering på fiskekarta)

Mögsjön, Lilla Hättsjön, Stora Hättsjön, Skarpen, Svartsången, Krampsången, Baggtjärn,

Fritjärn, Pungpottarna, Långtjärn, Kroktjärn, Sundtjärn, Kättjärn, Kvarntjärn, Finntjärn

Baklidtjärn, Nästjärnarna, Lammtjärn, Svångtjärn, Fisklösen, Limstatjärn

Finsktjärn, Ulvtjärnarna, Torptjärn, Västgöttjärnarna,  Lomtjärn, Gåstjärn, L:a Viggen

Stora Viggen, Mörttjärn, Lilla Stälpen, Stora Stälpen, Långsjön, Blåsjön, Dammsjön, Krafttjärn

Småtjärnarna , Lilla Bosjön, Stora Bosjön, Kattjärn, Trolltjärn, Långtjärn, Holmtjärnarna,

Bettjärn, Svaltjärn, Lomtjärn, Dalningstjärn, Oxtjärn, Svantjärn, Östra Skärjen, Västra Skärjen

Lillbäckstjärn, Kvarntjärn, Kvarntjärnarna, Kroktjärn, Kroktjärnen, Stora Munken, Pålandtjärn,

Smedtjärn, Torptjärn, Orrleken, Mellantjärn, Hulttjärn, Svarttjärn, Svångälven, Nottjärn.

Älvsystemet mellan Skarpen och Dammsjön.

 

Mögsjön söder om Vargbron och Baggtjärn är det fritt sportfiske för alla dock ej kräftfiske.

 

Vid fiske i Bergtjärn, Abborrtjärn och Svarte Pelle krävs medlemskap i Storfors flugfiskeklubb.

För medlemskap i flugfiskeklubben kontakta Per Nordengren 070-6634971 eller deras hemsida storforsflugfiskeklubb.se

 

Västra Skärjen gäller särskilda bestämmelser.

 

I Lilla och Stora Hättsjön, Skarpen, Svartsången, Stora Viggen, Gåstjärn, Stora Bosjön, Blåsjön och Krampsången får medlem i föreningen fiska med nedan uppräknade redskap.

3st redskap, alt. ryssjor eller nät (längd max 35m/nät, djup max 6 fot, 1,83m)

1st mjärde/mörtstuga. 15st ståndkrok, sax eller angeldon.

Fiske med angeldon är tillåten i föreningens samtliga vatten dock ej i Västra Skärjen.

I Östra Skärjen är det totalt nätfiskeförbud.

Vid siklöjefiske är minsta tillåtna maskstorlek på nät 18mm.

 

Kräftfiske
Eftersom vi från 200701 ingår i hanteringsområdet är kräftfiske tillåtet enligt våra regler. Se bifogat
blad om kräftfiske.

 

Kräftfiske är tillåtet för medlemmar i samtliga vatten (ej västra skärjen) fr.o.m 18/8 t.o.m 30/9.

Max 10 burar per medlem. Varje bur ska vara märkt med medlemsnummer.

Långrev med kräftburar är inte tillåtet, varje bur ska ha eget flöte.

 

Inget kräftfiske från/utanför privat mark, tomt eller brygga. Observera rödmarkerade områden på kartan över fiskevårdsområdet där kräftfisket är förbjudet. Minimimått är alltid 10 cm.

Överträdelse kan leda till att medlemskortet dras in.

 

Hantering av signalkräftor utanför utanför hanteringsområde 12§

(HVMFS 2019:21)Utanför hanteringsområde är fiske och övrig hantering av okokta signalkräftor generellt förbjudet enligt med artikel 7 i EU-förordningen.

Det vill säga, okokta kräftor får inte föras utanför hanteringsområdet, utan de måste kokas på plats.

Övriga åtgärder inom och utanför hanteringsområden 14§

(HVMFS 2019:21) Bestämmelser om desinficering av redskap, förvaring och kvittblivande kräftor och kräftdelar samt rengöring och kvittblivande emballage för att undvika att kräftpest sprids finns i 9§ förordningen  (1994:1716) om fisket vattenbruket och fiskerinäringen.

Den som transporterar okokta signalkräftor ska desificera även behållare som använts vid transport samt den utrustning i övrigt som varit i kontakt med signalkräftan. Eventuellt vatten som varit i kontakt med signalkräftorna under transport ska också hanteras på ett sådant sätt att spridning av pest och andra sjukdomar förhindras.

Övrigt fiske

Trolling/vertikalfiske är tillåten endast för medlemmar, max 4st spön per båt, max 3st gösar per dygn och båt, minimimått på gös är alltid 50 cm. Vid vinterfiske gäller också max 3 gösar per dygn.

 

För att få fram en kraftig stam av rovfisk gäller följande rekommendationer på ett så kallad ”fönsteruttag” av gös, gädda och abborre, där gös mellan 50 – 70cm, gädda upp till 90cm och abborre upp till 35cm kan tas upp. Gäller samtliga föreningens allmänna vatten. Föreningens tävlingar är undantagna.

 

För att pågående gösprojekt skall få maximal chans att lyckas gäller total nätfiskeförbud i Östersjön och Mögsjön. 1st mjärde eller mörtstuga tillåten. Ett fredningsområde har införts för gösen under leken (se karta). Inom detta område råder total fiskeförbud fr.o.m 1/4 t.o.m 5/6. 

 

Totalt gösfiskeförbud under tiden 1 april till 5 juni! I Östersjön och Mögsjön. Iakttag gällande lagar, regler och förordningar angående fiske samt god fiskesed, överträdelse beivras och medför uteslutning ur föreningen.

Allt fiske är endast för husbehov!

 

Fiskeregler Västra Skärjen

Fiske tillåtet endast med giltigt datumkort eller årskort.

Max 3 fiskar (regnbågsfiskar) per kort och person.

Gädda, abborre och vitfisk är fritt.

Endast ett fiskeredskap per kort.

Endast föreningens båtar får användas.

Hjälpmedel för framdrivning av hyrd båt t.ex. elmotor får inte användas.

Kasta inga cigarettfimpar eller annat skräp i sjön eller på marken.

En fiskezon har inrättats (se karta) där fiske är tillåtet max 2ggr per vecka/person för att ge fler fiskare möjlighet att använda det populära området. detta gäller vid öppet vatten(Strandmete).

Kräftfiske är förbjudet.

Camping i tält, husvagn, husbil max 72 tim (3 dygn i sträck).

 

ALLA ÖVERTRÄDELSER BEIVRAS!

Regler kräftfiske 2020

 

Kräftfiske tillåten för medlemmar i våra samtliga

vatten (ej Västra Skärjen) under tiden

5 augusti till 13 september.

Max 10st burar per medlem, redskapen skall vara märkta

med innehavarens namn och medlemsnummer.

Långrev med kräftburar är inte tillåtet, varje bur

skall ha eget flöte.

Inget kräftfiske från/utanför privat mark, tomt eller brygga.

Observera rödmarkerat område på kartan över fiskevårdsområdet

där kräftfiske är förbjudet. Minimimått är alltid 10cm

 

Hantering av signalkräfta utanför hanteringsområdet 12 § 

(HVMFS 2019:21)

Utanför hanteringsområdet är fiske och övrig hantering av okokt signalkräfta 

generellt förbjudet i enlighet med artikel 7 i EU-förordningen.

 

Det vill säga, okokta kräftor får inte föras ut utanför

hanteringsområdet, utan måste kokas på plats.

 

Övriga åtgärder inom och utanför hanteringsområdet 14 § 

(HVMFS 2019:21)

Bestämmelser om desinficering av redskap, förvaring och kvittblivande

 av kräftor och kräftdelar samt rengöring och kvittblivande av emballage 

för att undvika att kräftpest sprids finns i 9 § förordningen (1994:1716) 

om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Den som transporterar okokta signalkräftor ska desinficera även behållare 

som använts vid transport samt den utrustning i övrigt som varit i kontakt 

med signalkräftorna. Eventuellt vatten som varit i kontakt med kräftorna 

under transport ska också hanteras på ett sådant sätt att kräftpesten inte sprids.

                                                     

Gäller för år 2020                                                                                    

Styrelsen

          Nykroppa Storfors Fiskevårdsförening