Nytt vid Bjurbäcken, är en helt ny avloppsanläggning med ett reningsverk.
Gråvatten från husbilar tömmes på anvisad plats och latrinbehållare likaså!
OBS!!
Töm inte husbilslatriner i WC-stolarna!!

Slamtömning vid Bjurbäckens slussar 40:- per gång
Swish nr 123 515 11 54
Slamtömning avser avlopp från husbilar och husvagnar!

Föreningen har haft sitt årsmöte den 10/8-2022.
Samtliga 5 Båtklubbar har nominerat och också valts in i
styrelsen på sina stadgeenliga mandat.
Representanter från de tre garantikommunerna, Filipstad,
Karlskoga och Storfors likaså.
Ett AU har valts och består av ordf, kassör, sekreterare samt
en repr från garantikommunerna och en repr från Båtklubbarna.